Cymorth

Beth yw Symptomau Diabetes?

Cynnydd Mewn Syched a Phasio Dŵr yn Aml

Mae’r angen i ddefnyddio’r toiled yn fwy aml, yn enwedig yn ystod y nos, yn nodwedd cyffredin o Diabetes. Mae syched parhaol ac angen yfed drwy’r amser yn gyffredin iawn.

Colli Pwysau Annisgwyl

Mae colli pwysau sylweddol heb reswm amlwg yn aml yn gysylltiedig gyda dyfodiad Diabetes.

Blinder Eithriadol a Difaterwch

Mae bod yn or-flinedig, yn enwedig yn y bore neu ar ddiwedd y prynhawn, yn gallu bod yn arwydd fod eich corff yn cael trafferth i gyfnewid siwgr i mewn i ynni.

Teimlo eich bod yn Llwgu

Pan ydych yn dioddef o Diabetes, rydych yn profi newidiadau eithriadol yn lefelau siwgr yn y gwaed sy’n gallu gwneud i chi deimlo eich bod yn llwgu drwy’r amser.

Traed a Dwylo yn Ddi-deimlad

Mae diffyg teimlad mewn dwylo a thraed yn gallu digwydd pan fo eich corff yn profi lefelau uchel cyson o siwgr yn y gwaed. Fel canlyniad, gall hyn ddifrodi eich system nerfol gan achosi diffyg teimlad neu ferwindod yn y traed a’r dwylo.

Problemau gyda’r Croen

Mae croen sych iawn a chosi yn y mannau tynner yn arwydd o Diabetes.

Briwiau yn Gwella yn Araf

Arwydd cyffredin o Diabetes yw anallu y corff i wella briwiau yn yr amser arferol.

Anniddigrwydd

Mae newidiadau yn lefelau siwgr yn y gwaed yn achosi anniddigrwydd sy’n gysylltiedig a Diabetes. Mae ymddygiad croen denau (yn arbennig yn y bore) yn rhan annatod o’r cyflwr.

Problemau gyda’r Llygaid

Mae person gyda Diabetes yn gallu cael trafferth gweld yn glir ar adegau. Lefelau uchel o siwgr yn y gwaed sy’n achosi’r broblem.

Dylai dioddefwyr Diabetes sy'n ystyried addasu eu ffordd o fyw gysylltu a'u hymgynghorydd iechyd cyn gwneud unrhyw newidiadau.